TTK 35 takım akümülatör bataryası ihale edecek

TTK 35 takım akümülatör bataryası ihale edecek

Enerji Günlüğü - TTK, 35 takım Transiyoner ALSZ Akümülatör Bataryası ihale edecek.

Türkiye Taşkömürü kurumu 35 takım Transiyoner ALSZ Akümülatör Bataryası ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 25.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinden görülebileceği gibi yine aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç 25.06.2018 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü