TTK halkalı öğütücü alacak

TTK halkalı öğütücü alacak

Enerji Günlüğü - TTK, numune hazırlamak için halkalı öğütücü satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 1 adet halkalı öğütücü alım işini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 07.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı, TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinden ücretsiz görülebileceği gibi 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler en geç 07.06.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü