TTK, hizmet alımı ihale edecek

TTK, hizmet alımı ihale edecek

Enerji Günlüğü – Türkiye Taş Kömürü (TTK) Genel Müdürlüğü, 22 kalem elektro hidrolik yükleyici yedekleri alımı ihale edecek.

TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 22 kalem elektro hidrolik yükleyici yedekleri alımı ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 02.05.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ile TTK Ankara Misafirhanesi’nden görülebilecek ve 75 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç 02.05.2018 tarihinde saat 15:00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.