Torbadan enerjiye teşvik ve vergi muafiyeti çıktı

Torbadan enerjiye teşvik ve vergi muafiyeti çıktı

Enerji Günlüğü - Akkuyu Nükleer Santrali’ne teşvik, konut çatısında ürettiği güneş elektriğini satana vergi muafiyeti, kaçak madenciliğe hapis, elektrikli araca düşük vergi, HES kamulaştırmalarına hız, biyodizele ve 10 numara yağa ÖTV uygulamaları geliyor. 

İstihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. Tasarıda tüm sektörleri ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra, sadece enerji sektörüne yönelik bazı düzenlemeler de yer alıyor. İşte tasarıdaki, enerji sektörü yatırımcılarını da ilgilendiren düzenlemeler:

ASGARİ ÜCRET VERGİ ARTIŞINDAN ETKİLENMEYECEK

"Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır. (Madde 6)

MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMINA KDV İSTİSNASI

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir. (Madde 31) 

Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır. (Madde 16)

OSB’LERE ENERJİ ALTYAPISI DESTEĞİ

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmektedir. (Madde 29)

16 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARA HURDA İNDİRİMİ 

İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10.000 lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir. (Geçici madde 1 ve Madde 76)

İLAVE İSTİHDAMA 18 AYA KADAR PRİM TEŞVİKİ 

2020 yılı sonuna kadar (1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında)

- İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilmektedir.

- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanmaktadır.

- Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirlenmektedir. (Madde 44)

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM  

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanmaktadır. ( Madde 66)

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibariyle verilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 60)

KAÇAK MADENCİLİĞE HAPİS 

Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenlenmektedir. (Madde 33)

İhalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 32)

Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi öngörülmektedir.(Madde 34) 

KISA VADELİ SPOT BORU GAZI İTHALATINA İMKAN 

İthal edilebilen doğal gaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkân sağlanmaktadır. (Madde 46)

AKKUYU NGS’YE STRATEJİK TEŞVİK VE DESTEK 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında aktedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmektedir.(Madde 75)

Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülmektedir. (Madde 59)

Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri halleri kapsayacak şekilde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması sağlanmaktadır. (Madde 74) 

BOR FAALİYETLERİNE DESTEK 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak ETİ MADEN tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının, ETİ MADEN desteği ile iki kurum işbirliğinde yapılması ve bor ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ MADEN’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne finansman desteği verebilmesi ve Enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanmaktadır.(Madde 57)

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi, görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi ve lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülmektedir. (Madde 58)

ÇATI ELEKTRİĞİ VERGİ DIŞI 

Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirilmektedir. (Madde 3)

ELEKTRİKLİ ARACA DÜŞÜK VERGİ 

Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır. (Madde 17-21) 

BİYODİZEL ÖTV’YE TABİ 

Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanununda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır. (Madde 51) 

10 NUMARA YAĞ ÖTV KAPSAMINDA

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınmaktadır. (Madde 51) 

MTV İÇİN ARAÇLARA STANDART

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getiriliyor. Buna göre minibüsler, sürücüsü dahil en çok on beş oturma yeri olan taşıtlar olarak tanımlanmakta iken, sürücüsü dahil en çok on yedi oturma yeri olan taşıtlar olarak tanımlanması sağlanmaktadır. (Madde 17) 

ÖLEN MADENCİ YAKINLARINA İŞ

10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir.(Madde 65)

BARAJLAR İÇİN KAMULAŞTIRMAYA HIZ

Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır. (Madde 27) 

Enerji Günlüğü