Florlu sera gazlarına sıkı takip

Florlu sera gazlarına sıkı takip

Enerji Günlüğü - AB mevzuatına uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde florlu sera gazların atmosfere salınması, kayıtsız ve etiket kurallarına uygunsuz satılması ve geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul edilmesi yasaklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları içeren yönetmelik yayımlandı.

Buna göre, hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hekzaflorür veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları ifade eden florlu sera gazlarının atmosfere salınması, merkezi veri tabanının kurulmasını müteakiben Bakanlığa kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel kişilere satılması ve köpük ürününde veya cihaz köpük yalıtımında şişirme ajanı olarak kullanılanlar haricinde ürün veya ekipman içerisinde geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul edilmesi yasaklandı. Ayrıca ürün veya ekipmanın yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve bertarafı da Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.

ASKERİ TESİSLERE ÖZEL DÜZENLEME

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait kurum, kıta, karargâh veya tesislerin merkezi veri tabanına gireceği verilerin içeriği Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak kararı sonucunda belirlenecek. Askeri unsurlar, ortak belirlenen içerik çerçevesinde yer alan verileri bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar merkezi veri tabanına girecek.

ETİKETSİZ ÜRÜN SATILAMAYACAK

Ürün veya ekipman ve Florlu sera gazlarının taşınması veya depolanması için kullanılan basınçlı kaplar Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde etiketlenecekler. Etiketlerde ayrıca “Florlu sera gazlarını içermektedir.” ifadesi ile florlu sera gazlarının endüstriyel veya kimyasal adı ve kilogram olarak miktarı da belirtilecek. Yine, 1/1/2019 tarihinden itibaren florlu sera gazının CO2 eşdeğeri cinsinden miktarı, hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmış ürün veya ekipman ise “Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır” ifadesi, florlu sera gazı içeren elektriki şalt cihazının garanti belgesinde test edilen sızıntı oranının yılda % 0,1’den az olduğu belirtilmiş ise “Sızıntı oranı yılda % 0,1’den azdır” ifadesi ve sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı ve ısı pompası, piyasaya arz edilmeden önce izole edilirken, florlu sera gazları şişirme ajanı olarak kullanılmış ise “Florlu sera gazları ile şişirilen köpük” ifadesi de yer alacak.

Florlu sera gazlarını saf veya karışım halinde içeren ürün veya ekipman ve basınçlı kabın bu şekilde etiketlenmediği takdirde ithalatı ve piyasaya arzı yasak olacak.

TEK KULLANIMLIK BASINÇLI KAP İTHALATI 2 YIL SONRA YASAK

Florlu sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı kabın ithalatı 2 (iki) yıl sonrası itibariyle yasak olacak. 1/1/2022 tarihinden itibaren de bu kapların piyasaya arzı yasak olacak.

1/1/2019 tarihinden itibaren magnezyum kalıp dökümünde ve magnezyum kalıp döküm alaşımlarının geri dönüşümünde kükürt hekzaflorürün kullanımı, kükürt hekzaflorür miktarı 850 (sekiz yüz elli) kilogram/yıldan fazla ise yasak olacak. Yine bu tarihinden itibaren araç lastiklerinin şişirilmesi için kükürt hekzaflorür kullanılması da yasak olacak.

AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelik, florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esasları, florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeleri, içerisinde 3 kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları kapsıyor.

Enerji Günlüğü