İşte İyi Parti’nin enerji programı!

İşte İyi Parti’nin enerji programı!

Enerji Günlüğü - Yeni kurulan İyi Parti, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik vermeyi, akaryakıttan alınan vergileri düşürmeyi, enerji bürokrasisini yeniden dizaynedip çift başlılığa ve çoklu onay/izin süreçlerine son vermeyi, bütün ilçelere doğalgaz ulaştırmayı, lise müfredatına enerji bilgisini de eklemeyi vaat ediyor. 

Meral Akşener liderliğinde yeni kurulan İyi Parti’nin programında iktidara gelinmesi halinde izlenecek enerji politikalarına da geniş şekilde yer veriliyor. İyi Parti Programı’nın “enerji” başlıklı bölümünde Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle, temelinde enerji politikalarının yer aldığı karmaşık sorunlarla iç içe bir bölgede yer aldığına işaret edilerek “Bu sorunlar enerji politikalarının, ulusal güvenlik politikaları ile ekonomik ve sosyal politikalar kadar önemli bir pozisyonda değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır” deniliyor. 

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin temini ve dışa bağımlılığının en aza indirilmesi, programda enerji piyasası açısından temel öncelik olarak ifade ediliyor. 

İyi Parti’nin enerji konusundaki hedef ve öncelikleri şöyle sıralanıyor: 

- Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedeflenecek

- Çevre ile dost teknolojileri ön planda tutan, merkezde değil, yerinde ve halkın katılımı ile karar almayı öngören, yalnızca makro ve büyük ölçekli projeleri değil, mikro ölçekli projeleri de ön planda tutan düzenlemeler yapılacak. 

- Bireylerin de kurulum yapmasını sağlayacak uygulamaların önünü açan, enerjiyi tüketmekten çok verimli kullanmaktan yana olan elektrik ve doğal gaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, üniversiteler ile iş birliği yapılarak, AR-GE kaynağı tahsis edilmesini öngören düzenlemeler, liyakat sahibi kadrolar tarafından hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilecek. 

- Enerjinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve kesintisiz olarak kullanıcıya ulaştırılması hedeflenecek. Enerji kullanımında kaçak kullanım önlenecek, verimlilik artırılacak, tüketiciye ucuz ve kaliteli enerji temin edilecek.  

- Su, rüzgar, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan en yüksek düzeyde yararlanılacak.  

- Çatılarda enerji panelleri ile elektrik üretimi yaygınlaştırılacak. 

- Kömür kaynaklarının tespiti çalışmalarına devam edilecek, kömürün elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hususunda uygun teknolojik çözümler sunulması şartı aranacak. 

- Türkiye’nin, enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında enerjinin transit geçişine imkan sağlayan terminal bir ülke olmasının yanında; katma değeri yüksek enerji ürünleri üretim teknolojisi ve alt yapısına sahip, piyasanın önemli aktörlerinden biri olması sağlanacak. 

- Kamu Elektrik Üretim Şirketi’nin (Elektrik Üretim Anonim Şirketi - EÜAŞ) mülkiyetindeki kritik önemi haiz barajlı/depolamalı su santralleri dışındaki diğer santraller gerekli rekabet koşulları sağlanarak özelleştirilecek. 

- Elektrik ve gaz dağıtım şirketleri üzerinde denetim faaliyetleri eksiksiz yürütülecek. 

- Elektrik, doğalgaz ve petrol iletim hatları, ülkenin önemli alt yapı projeleri kapsamında, efektif bir şekilde, liyakat sahibi kadrolar tarafından işletilecek. 

- Enerji bürokrasisi yeniden dizayn edilecek, çift başlılık ve çoklu izin/onay süreçleri ortadan kaldırılacak. 

- Bütün ilçelerimize ısınmada kullanılmak üzere doğal gaz ulaştırılacak. 

- Komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesi artırılarak, teknik ve ticari imkanlar geliştirilecek. 

- Üniversite, OSB ve KOBİ’lerle iş birliği yapılarak Ulusal Enerji Planı hazırlanacak, yürütümü ve güncellenmesi taraflarla istişare halinde gerçekleştirilecek.

- Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilecek ve bu yolla elde edilecek gelir, akaryakıt tüketim vergisi oranlarının azaltılmasında kullanılacak, böylelikle tüketicilerin daha ucuza akaryakıt tüketmeleri sağlanacak. 

- Biyodizel üretimi teşvik edilecek.

- Enerji bilgisi ve önemi, lise seviyesinde müfredata girecek. 

Enerji Günlüğü